Obchodní podmínky


 

Prodávajícím je fyzická osoba Jana Fröhlichová, Jizerská 559, 513 01 Semily, IČ 02178672, DIČ CZ5861250615, provozující internetový obchod www.prirodnieshop.cz. Kupujícím je návštěvník tohoto internetového obchodu, který odešle řádnou objednávku nabízeného zboží. Odesláním objednávky kupující současně potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice. Provozovatel je plátce DPH. Oprávnění k podnikání vydáno úřadem příslušným podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Semily 2.10.2013.

 

 

 

I. Objednávání zboží

 

1. Kupující objednává zboží z nabídky prodávajícího umístěné na internetové adrese www.prirodnieshop.cz. Objednávka je odesílána kupujícím přímo z prostředí internetového obchodu elektronickou cestou.

 

2. Odeslaná objednávka je považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, pokud obsahuje všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupující je povinen uvést správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

 

3. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím a nabývá plnění dnem převzetí zboží. Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li kupující objednávku potvrdit, je považována za neplatnou a po sedmi dnech od zadání i odstraněna ze systému.

 

4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu kupujícího.

 

5. Potvrzenou objednávku může kupující zrušit e-mailem bez jakýchkoliv sankcí do 24 hodin poté, co byla učiněna v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. Při zrušení objednávky po odeslání zboží, má prodávající právo na úhradu nákladů vynaložených s expedicí a odesláním zásilky.

 

 

 

II. Dodací a platební podmínky

 

1. Prodávající odešle objednané zboží kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce a to nejpozději do čtrnácti pracovních dnů (zboží, které je specifikováno jako skladem je doba expedice - rozuměno předání zboží k přepravě) od potvrzení objednávky prostřednictvím České pošty na dobírku či jako obchodní balík při platbě předem na účet. Kupující má právo volby úhrady předem (bankovním převodem). Osobní převzetí zboží je možné každý den od pondělí do čtvrtka v našich výdejnách. Prodávajícímu vždy zašleme předem upozornění, že si zboží může vyzvednout.

 

2. V případě, že objednané zboží nebude prodávající schopen odeslat v uvedeném termínu, bude kupujícího o této skutečnosti informovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonu a navrhne náhradní řešení vyřízení objednávky.

 

3. Prodávající neodpovídá za zdržení nebo nedoručení zásilky v případě, že jsou nedostatky na straně kupujícího nebo dopravní služby. Dále neručí za nepřijetí objednávky prostřednictvím internetu v důsledku nezaviněného výpadku spojení případně jiných technických problémů.

 

4. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů na doručení. V případ nepřevzetí objednaného zboží, má prodávající právo požadovat úhradu vynaložených nákladů na přepravu a to dle platného ceníku.

 

5. Všechny ceny se rozumí včetně DPH. Ceník je platný od 1.8.2011. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání objednávky. Náklady spojené s odesláním zboží nese kupující, pokud není stanoveno jinak.

 

6. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny, tímto okamžikem přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží.

 

7. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí plnění a zboží vrátit na adresu prodávajícího: Jana Fröhlichová, Jizerská 559, 513 01 Semily.

 

8. Vrácené zboží není kupující oprávněn zasílat prodávajícímu zpět na dobírku, náklady na vrácení zboží nese kupující. Při platném odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 14ti dnů. Prodávající vrací částku i za poštovné.

 

 

 

III. Ochrana osobních údajů

 

1. Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Provozovatele se použijí tyto Podmínky ochrany osobních údajů.

 


IV. Odstoupení od kupní smlouvy

 

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

 

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 (odstoupení od kupní smlouvy) se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 (odstoupení od kupní smlouvy) vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 

 

V. Práva z vadného plnění

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

3. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

4. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 

5. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

6. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

7. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

8. Ustanovení uvedená v čl. 2-7 (Práva z vadného plnění) se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

9. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

10.Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.


Zde je případně vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.Tento e-shop dodává zboží pro český trh, řídíme se českým právním řádem. Do ostatních zemí zasíláme jen na Vaše vyžádání, případné spory by však byly posuzovány podle české legislativy.